دسته: داوران جشنواره

جناب آقای خامه یار

  ایشان داور دومین جشنواره بین المللی علمی فرهنگی اعتکاف  بوده اند .دبیرخانه جشنواره به خاطر همه ی زحمات استاد قدردان ایشان می باشد .