نتیجه نهایی دومین جشنواره اعتکاف

ردیف استا نها تعداد اثر فیلم کوتاه فیلم نامه مستند عکا سی نما هنگ
۱ اصفهان ۳۰   اثر ۱ ۲ ۱ ۲۶ *
۲ اردبیل ۴۳   اثر ۸ ۱۴ ۱ ۲۰ *
۳ ایلام ۶۸   اثر * * * ۶۸ *
۴ البرز ۳۴   اثر * ۱ * ۳۳ *
۵ آذربایجان شرقی ۱۴   اثر ۶ ۴ ۲ * ۲
۶ آذربایجان غربی ۲۲   اثر ۷ ۶ ۲ ۵ ۲
۷ بو شهر ۴     اثر * ۳ ۱ * *
۸ تهران ۴۷   اثر ۲۶ ۷ ۷ ۵ ۲
۹ خراسان رضوی ۵۵   اثر ۴ ۶ ۱ ۴۴ *
۱۰ خراسان شمالی ۴۰   اثر * ۷ * ۳۳ *
۱۱ خراسان جنوبی ۷۲   اثر ۱ ۱ ۳ ۶۷ *
۱۲ خوزستان  ۳۳   اثر ۳ ۷ ۲ ۱۷ ۴
۱۳ چهارمحال بختیاری ۷   اثر * * * ۷ *
۱۴ زنجان ۳۹   اثر ۷ ۷ ۲ ۲۳ *
۱۵ سمنان ۸    اثر * ۳ * ۵ *
۱۶ سیستان وبلوچستان ۷    اثر * * ۱ ۶ *
۱۷ فا رس ۶    اثر ۲ ۳ * ۱ *
۱۸ قم  ۲۳۸اثر ۱۷ ۲۰ ۱۷ ۱۸۶ *
۱۹ قز وین ۵۶   اثر ۱ ۲ ۱ ۵۱ ۱
۲۰ کرمان ۱۸   اثر ۱ ۱۲ ۲ ۳ *
۲۱ کرمانشاه ۴۱   اثر ۳ ۸ ۵ ۲۵ *
۲۲ کردستان ۴۶   اثر ۵ ۲ ۳ ۳۵ ۱
۲۳ کهکیلویه بویراحمد ۱۹   اثر ۱ ۱ ۳ ۱۴ *
۲۴ گلستان ۲۸   اثر ۲ ۵ ۳ ۱۷ ۱
۲۵ گیلان ۸    اثر ۳ * ۳ ۲ *
۲۶ لرستان ۴    اثر ۲ * ۱ * ۱
۲۷ مازندران ۳۴   اثر * * * ۳۴ *
۲۸ مرکزی ۳۹   اثر ۲ ۳ ۲ ۳۲ *
۲۹ هرمزگان ۱    اثر ۱ * * * *
۳۰ همدان ۱۴   اثر ۲ ۲ ۲ ۷ ۱
۳۱ یزد ۳   اثر ۱ * ۲ * *
* جمع کل ۱۱۰۰  اثر ۲نفر و ۲۲

اثر نا معلوم

۱۲۱   اثر ۱۲۵   اثر ۷۱    اثر ۷۶۴    اثر ۱۹    اثر
دیدگاه ها