برگزیدگان بخش فیلم کوتاه

اسامی برگزیدگان بخش فیلم کوتاه

 

رتبه نام و نام خانوادگی شهر
۱ مراد نظری قم
۲ مجتبی حیدری زنجان
۳ اسماعیل میرزایی قم
۴ حسین عباس زاده بیرجند
۵ پرویز رستمی تهران
دیدگاه ها