برگزیدگان بخش عکس

اسامی برگزیدگان بخش عکس

 

رتبه نام و نام خانوادگی شهر
۱ احمد تاجی شهر کرد
۲ مهدی سلیمانی قم
۳ اسحاق آقایی یاسوج
۴ علی حسنعلی زاده قوچان
۵ حمیدرضا بازرگان زنجان

 

دیدگاه ها